Regulamin

admin 19:18

Regulamin

Regulamin Serwisu iplywamy.pl

I.    Postanowienia ogólne

www.iplywamy.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Spartan Media Marceli Monkiewicz, z siedzibą w Warszawie przy ul. Keniga 18 lok. 58, (02-495Warszawa) NIP  522-159-51-58, REGON 141356414.
Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu iplywamy.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

II.    Definicje

1.    Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które wyraźnie do niego odwołują.
2.    Serwis – serwis internetowy oferowany przez Administratora w domenie: www.iplywamy.pl – umożliwiający dostęp do informacji publikowanych na stronach Serwisu, korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem znalezienia interesujących informacji związanych z przedmiotem Serwisu tj. szeroko rozumianym pływaniem rekreacyjnym i sportowym oraz rekreacją ogólnie.
3.    Administrator– podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest  Spartan Media Marceli Monkiewicz, ul. Keniga 18 lok. 58, 02-495 Warszawa, NIP 522-159-51-58, REGON 141356414.
4.    Użytkownik – oznacza każdą osobę (fizyczną lub prawną), która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu iplywamy.pl.
5.    Baza Danych – baza danych wykorzystywana w Serwisie iplywamy.pl. W bazie danych gromadzone są dane dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów publicznych, takie jak np.: nazwa, adres, dane kontaktowe, zakres świadczonych usług itp.
6.    Materiały – wszelkie teksty o charakterze informacyjnym, fotografie oraz inne dokumenty o tematyce związanej bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem Serwisu tj. szeroko rozumianym pływaniem rekreacyjnym i sportowym oraz rekreacją ogólnie.
7.    Newsletter – elektroniczna forma biuletynu, rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników.

III.    Zasady funkcjonowania serwisu

1.    www.iplywamy.pl jest Serwisem, umożliwiającym poszukiwanie i lokalizowanie różnego rodzaju obiektów związanych bezpośrednio lub pośrednio z szeroko rozumianym pływaniem rekreacyjnym i sportowym oraz rekreacją ogólnie.
2.    Serwis iplywamy.pl korzysta z Bazy Danych.
3.    Korzystanie z Serwisu ipływamy.pl jest nieodpłatne dla wszystkich Użytkowników.
4.    Użytkownikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie za uczestnictwo w Serwisie, w szczególności za umieszczane komentarze czy przesyłane Materiały.

IV.    Odpowiedzialność i zasady korzystania z serwisu

1.    Użytkownikowi korzystającemu w ramach Serwisu iplywamy.pl z Bazy Danych zabrania się pobierania oraz wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub istotnej co do jakości lub ilości części Bazy Danych. Użytkownik nie może w sposób powtarzający się i regularny pobierać lub wtórnie wykorzystywać zawartości Bazy Danych.
2.    Użytkownik nie ma prawa do korzystania z Bazy Danych Serwisu iplywamy.pl w celach innych niż informacyjne i na własny użytek osobisty, tj. w szczególności nie może ich: kopiować, powielać, udostępniać stronom trzecim (w tym także publikować na własnej stronie internetowej) oraz wykorzystywać w celu prowadzenia działalności zarobkowej lub uzyskiwania innych korzyści majątkowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania z Serwisu iplywamy.pl określonych w niniejszym Regulaminie, stanowią naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
3.    Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu prezentowania w Serwisie jak najbardziej rzetelnych i pełnych informacji, jednakże nie jest w stanie zagwarantować, iż podane w Serwisie informacje są poprawne i aktualne.
4.    Użytkownicy mają prawo umieszczać komentarze i oceny dotyczące zamieszczonych w Serwisie Materiałów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
5.    Wszystkie zastrzeżone znaki towarowe należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
6.    Prezentowane Materiały mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
7.    Materiały prezentowane w Serwisie pochodzą od Użytkowników bądź z ich witryn internetowych lub innych oficjalnych stron internetowych z podaniem źródła.
8.    Użytkownik ma prawo do zamówienia bezpłatnego newslettera poprzez przekazanie adresu poczty elektronicznej za pośrednictwem Serwisu iplywamy.pl.
9.    Zamówienie newslettera jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newslettera.
10.    Administrator nie będzie udostępniał powierzonych adresów poczty elektronicznej żadnym podmiotom ani też osobom trzecim.
11.    Użytkownik ma prawo w każdej chwili do rezygnacji z newslettera.
12.    Użytkownik przesyłając jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż są one wolne roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści (licencja), w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet.
13.    Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora, z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie w Serwisie jakiegokolwiek Materiału nadesłanego przez Użytkownika,Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
14.    Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o zaistnieniu faktu opisanego w pkt. 13.
15.    Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
a) nie używania w Materiałach i komentarzach: nazw, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe lub niezgodnych z dobrymi obyczajami.
b) działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich.
d) nie podejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Serwisu iplywamy.pl.

16.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
1.    przydatność danych zawartych w Bazie Danych wykorzystywanych przez Użytkownika w Serwisie iplywamy.pl do konkretnych celów.
2.    decyzje lub działania jakie Użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w Serwisie iplywamy.pl.
3.    niewłaściwe i niezawinione przez Administratora  działanie mechanizmów Serwisu iplywamy.pl.
4.    za treść i wiarygodność prezentowanych Materiałów.
5.    treść komentarzy umieszczanych przez Użytkowników.
6.    za zawartość żadnych stron internetowych połączonych z Serwisem za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z Serwisu. Łączenie się z innymi stronami internetowymi odbywa się całkowicie na własne ryzyko Użytkownika. Administrator nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich ani dorozumianych, odnośnie dokładności, ważności i legalności oraz innych cech wszelkich materiałów i informacji zawartych na stronach internetowych osób trzecich.

17.    Administrator ma prawo:
1.    do zawieszenia działania Serwisu iplywamy.pl z istotnych przyczyn w dowolnym momencie.
2.    okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu iplywamy.pl bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników
3.    natychmiastowego usunięcia z Serwisu każdego Materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich.
4.    do odmówienia publikacji nadesłanych Materiałów lub usunięcia z Serwisu Materiałów, jeżeli zawierają treści lub informacje niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje.
5.    skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, niezawinionych przez Administratora, całej zawartości Serwisu iplywamy.pl.

V.    Polityka prywatności

1.    Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu iplywamy.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
2.    Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
3.    Cookies są przechowywane na komputerze Użytkownika w celu:
a)    lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników
b)    tworzenia statystyk oglądalności Serwisu do celów wewnętrznych oraz partnerów treściowych i reklamodawców
c)    prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika
d)    kreowania ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby
4.    Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, co może jednak spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu iplywamy.pl
5.    Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu iplywamy.pl zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety.

VI.    Postanowienia końcowe

1.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu iplywamy.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Administratora i niezawinionymi przez Administratora zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
3.    Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem iplywamy.pl prosimy kierować na adres: biuro@iplywamy.pl.
4.    Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@iplywamy.pl.
5.    Do korzystania z usługi konieczne jest posiadanie komputera klasy PC z dostępem do Internetu, wyposażonego z przeglądarkę internetową typu:
Firefox>=11.0
Chrome>=18.0
Safari>=5.1
Opera>=11.6
Internet Explorer >= 8.0

VII.    Zmiany regulaminu

1.    Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
2.    Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie Serwisu pod adresem http://iplywamy.pl/regulamin/.
3.    W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu iplywamy.pl.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *