Opieka nad dziećmi podczas zajęć na basenie

iplywamy 17:10

Opieka nad dziećmi podczas zajęć na basenie

opieka podczas zajec na basenie

Nauczyciel ma sprawować opiekę na dziećmi podczas wyjazdu na basen. Czy za opiekę nad dziećmi należy nauczycielowi zapłacić? Czy jest to jedno z zadań nauczyciela, które zostało określone w Karcie Nauczyciela. Należy nadmienić, że zajęcia na basenie są prowadzone prze instruktora. Czy nauczyciel może odmówić wykonania wyznaczonych obowiązków? Czy wskazane zadania przekraczają zakres obowiązków nauczyciela wynikający ze stosunku pracy?

Odpowiedź:

Dyrektor może zobowiązać nauczyciela, aby w ramach stosunku pracy sprawował opiekę nad dziećmi w czasie dowozu na basen i w trakcie zajęć na basenie,.

Uzasadnienie:

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tej normy czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

  1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (pensum);
  2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
  3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

(art. 42 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela).

Powyższe oznacza, że w ramach 40-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować swoje pensum, a także zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

W opisanej sytuacji dyrektor chciałby zobowiązać nauczycieli, aby w ramach 40-godzinnej normy czasu pracy sprawowali opiekę nad uczniami w czasie dowozu i zajęć na basenie, które to zajęcia są obowiązkowe dla uczniów. Nauczyciel nie ma prawa odmówić zgody na realizację powyższych obowiązków, gdyż ich wymiar nie przekracza zakresu obowiązków nauczyciela wynikających ze stosunku pracy. Pracownik ma natomiast obowiązek stosować się do tych poleceń przełożonego, które dotyczą pracy i są zgodne z umową o pracę i przepisami prawa pracy (art. 100 § 1 Kodeksu pracy).

Zajęcia te są realizowane w ramach 40-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy i nauczycielowi nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

Zapamiętaj!

Nauczyciel może być zobowiązany do sprawowania opieki nad uczniami w określonym wymiarze godzinowym, wynikającym z jego pensum oraz tzw. godzin karcianych.

Więcej porad dla nauczycieli znajdziesz na stronie https://www.wychowawcazklasa.pl/aktualnosci-4.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 r., poz. 967 ze zm.) – art. 42 ust. 1 i 2,
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 r., poz. 1040 ze zm.) – art. 100 § 1.


Dariusz Dwojewski
wychowawcazklasa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

6 − pięć =