Regulamin i Polityka Prywatności

admin 19:18

Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin i Polityka Prywatności Serwisu iplywamy.pl

 1. Postanowienia ogólne

www.iplywamy.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Doradztwo Biznesowe Jakub Sergiel, z siedzibą w Strzegomiu, przy ul. Piłsudskiego 69, NIP:884-271-70-62.

Niniejszy Regulamin i Polityka Prywatności określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu iplywamy.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu iplywamy.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Definicje
 2. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które wyraźnie do niego odwołują.
 3. Serwis – serwis internetowy oferowany przez Administratora w domenie: www.iplywamy.pl – umożliwiający dostęp do informacji publikowanych na stronach Serwisu, korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem znalezienia interesujących informacji związanych z przedmiotem Serwisu tj. szeroko rozumianym pływaniem rekreacyjnym i sportowym oraz rekreacją ogólnie.
 4. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Doradztwo Biznesowe Jakub Sergiel, z siedzibą w Strzegomiu, przy ul. Piłsudskiego 69, NIP:884-271-70-62.
 5. Użytkownik – oznacza każdą osobę (fizyczną lub prawną), która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu iplywamy.pl.
 6. Baza Danych – baza danych wykorzystywana w Serwisie iplywamy.pl. W bazie danych gromadzone są dane dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów publicznych, takie jak np.: nazwa, adres, dane kontaktowe, zakres świadczonych usług itp.
 7. Materiały – wszelkie teksty o charakterze informacyjnym, fotografie oraz inne dokumenty o tematyce związanej bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem Serwisu tj. szeroko rozumianym pływaniem rekreacyjnym i sportowym oraz rekreacją ogólnie.
 8. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu, rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników.
 9. Polityka Prywatności – informacje na jakich zasadach zbierane są i przetwarzane dane osobowe Użytkowników w Serwisie iplywamy.pl oraz ich prawa do zmiany lub usunięcia tych danych (w tym RODO).

III.    Zasady funkcjonowania serwisu

 1. iplywamy.pl jest Serwisem, umożliwiającym poszukiwanie i lokalizowanie różnego rodzaju obiektów związanych bezpośrednio lub pośrednio z szeroko rozumianym pływaniem rekreacyjnym i sportowym oraz rekreacją ogólnie. W Serwisie publikowane są również materiały i artykuły związane z tematyką Serwisu.
 2. Serwis iplywamy.pl korzysta z Bazy Danych.
 3. Korzystanie z Serwisu ipływamy.pl jest nieodpłatne dla wszystkich Użytkowników.
 4. Użytkownikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie za uczestnictwo w Serwisie, w szczególności za umieszczane komentarze czy przesyłane Materiały.
 5. Odpowiedzialność i zasady korzystania z serwisu
 6. Użytkownikowi korzystającemu w ramach Serwisu iplywamy.pl z Bazy Danych zabrania się pobierania oraz wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub istotnej co do jakości lub ilości części Bazy Danych. Użytkownik nie może w sposób powtarzający się i regularny pobierać lub wtórnie wykorzystywać zawartości Bazy Danych.
 7. Użytkownik nie ma prawa do korzystania z Bazy Danych Serwisu iplywamy.pl w celach innych niż informacyjne i na własny użytek osobisty, tj. w szczególności nie może ich: kopiować, powielać, udostępniać stronom trzecim (w tym także publikować na własnej stronie internetowej) oraz wykorzystywać w celu prowadzenia działalności zarobkowej lub uzyskiwania innych korzyści majątkowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania z Serwisu iplywamy.pl określonych w niniejszym Regulaminie, stanowią naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu prezentowania w Serwisie jak najbardziej rzetelnych i pełnych informacji, jednakże nie jest w stanie zagwarantować, iż podane w Serwisie informacje są poprawne i aktualne.
 9. Użytkownicy mają prawo umieszczać komentarze i oceny dotyczące zamieszczonych w Serwisie Materiałów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
 10. Wszystkie zastrzeżone znaki towarowe należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
 11. Prezentowane Materiały mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 12. Materiały prezentowane w Serwisie pochodzą od Użytkowników bądź z ich witryn internetowych lub innych oficjalnych stron internetowych z podaniem źródła.
 13. Użytkownik ma prawo do zamówienia bezpłatnego newslettera poprzez przekazanie adresu poczty elektronicznej za pośrednictwem Serwisu iplywamy.pl.
 14. Zamówienie newslettera jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newslettera.
 15. Administrator nie będzie udostępniał powierzonych adresów poczty elektronicznej żadnym podmiotom ani też osobom trzecim.
 16. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do rezygnacji z newslettera.
 17. Użytkownik przesyłając jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż są one wolne roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści (licencja), w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet.
 18. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora, z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie w Serwisie jakiegokolwiek Materiału nadesłanego przez Użytkownika, Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 19. Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o zaistnieniu faktu opisanego w pkt. 13.
 20. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
 21. nie używania w Materiałach i komentarzach: nazw, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe lub niezgodnych z dobrymi obyczajami.
 22. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich.
 23. nie podejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Serwisu iplywamy.pl.
 24. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 25. przydatność danych zawartych w Bazie Danych wykorzystywanych przez Użytkownika w Serwisie iplywamy.pl do konkretnych celów.
 26. decyzje lub działania jakie Użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w Serwisie iplywamy.pl.
 27. niewłaściwe i niezawinione przez Administratora działanie mechanizmów Serwisu iplywamy.pl.
 28. za treść i wiarygodność prezentowanych Materiałów.
 29. treść komentarzy umieszczanych przez Użytkowników.
 30. za zawartość żadnych stron internetowych połączonych z Serwisem za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z Serwisu. Łączenie się z innymi stronami internetowymi odbywa się całkowicie na własne ryzyko Użytkownika. Administrator nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich ani dorozumianych, odnośnie dokładności, ważności i legalności oraz innych cech wszelkich materiałów i informacji zawartych na stronach internetowych osób trzecich.
 31. Administrator ma prawo:
 32. do zawieszenia działania Serwisu iplywamy.pl z istotnych przyczyn w dowolnym momencie.
 33. okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu iplywamy.pl bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników
 34. natychmiastowego usunięcia z Serwisu każdego Materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich.
 35. do odmówienia publikacji nadesłanych Materiałów lub usunięcia z Serwisu Materiałów, jeżeli zawierają treści lub informacje niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje.
 36. skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, niezawinionych przez Administratora, całej zawartości Serwisu iplywamy.pl.
 37. Polityka prywatności Serwisu iplywamy.pl

Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Serwis iplywamy.pl zbiera dane osobowe Użytkowników w przypadku:
 2. zapisania się do newslettera
 3. korzystania z formularza kontaktowego (przesłania informacji o brakującym obiekcie)
 4. W przypadku zapisywania się do newslettera, Użytkownik podaje:
 • adres email
 1. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego (przesłania informacji o brakującym obiekcie), Użytkownik podaje:
 • adres email (opcjonalnie)
 1. Podczas korzystania ze z Serwisu iplywamy.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 2. Podczas korzystania z Serwisu iplywamy.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 4. Cookies są przechowywane na komputerze Użytkownika w celu:
 • lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników
 • tworzenia statystyk oglądalności Serwisu do celów wewnętrznych oraz partnerów treściowych i reklamodawców
 • prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika
 • kreowania ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby
 1. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, co może jednak spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu iplywamy.pl
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu iplywamy.pl zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety.
 3. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie iplywamy.pl. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art.6 ust.1 lit.f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 4. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności Serwisu iplywamy.pl takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Serwis iplywamy.pl przy prowadzeniu swojej działalności. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności podlegają poleceniom Serwisu iplywamy.pl co do przetwarzania tych danych albo podmioty samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Podmioty przetwarzające. Serwis iplywamy.pl korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Serwisu iplywamy.pl. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu Serwisu iplywamy.pl, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
 3. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 4. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
 5. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Serwis iplywamy.pl tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Serwis iplywamy.pl i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 6. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez iplywamy.pl tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 7. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu iplywamy.pl do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem iplywamy.pl.
 8. Serwis iplywamy.pl, w przypadku skierowania do niej żądania, udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
 2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Serwisowi iplywamy.pl.
 3. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 4. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Serwis iplywamy.pl zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 5. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Serwis iplywamy.pl może świadczyć jedynie za zgodą.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
 7. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Serwis iplywamy.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Serwisu iplywamy.pl, prowadzenie statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu iplywamy.pl oraz ułatwienie korzystania z Serwisu iplywamy.pl, a także badanie satysfakcji.
 8. Rezygnacja w formie wiadomości email z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług (newsletter), będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 9. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Serwis iplywamy.pl nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
 10. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
 11. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 12. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Serwis iplywamy.pl podlega;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 1. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Serwis iplywamy.pl może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Serwis iplywamy.pl. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres email, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Serwisu iplywamy.pl, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
 3. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Serwis iplywamy.pl nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 4. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Serwis iplywamy.pl ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 1. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 1. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej biuro@iplywamy.pl.

 1. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv lub xls, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 1. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Serwis iplywamy.pl spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Serwis iplywamy.pl nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 2. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 4. Postanowienia końcowe
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu iplywamy.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Administratora i niezawinionymi przez Administratora zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 7. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem iplywamy.pl prosimy kierować na adres: biuro@iplywamy.pl.
 8. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@iplywamy.pl.

VII. Zmiany Regulaminu i Polityki Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności
 2. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie Serwisu pod adresem https://iplywamy.pl/regulamin/.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu iplywamy.pl.
 4. Pytania związane z Regulaminem oraz Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@iplywamy.pl
 5. Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2019 r.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 − 13 =